“Váš úspech je náš cieľ.”

Komplexné právne poradenstvo v týchto oblastiach:

Občianske právo

  • vypracovanie žalôb a zastupovanie na súdoch
  • susedské spory
  • ochrana vlastníckeho práva pred neoprávneným zásahom a i.

Obchodné právo

  • zakladanie spoločností a neziskových organizácií
  • vymáhanie pohľadávok
  • vypracovanie obchodných zmlúv a i.

Imigračné právo

  • zastupovanie cudzincov pri podaní žiadostí o udelenie prechodného pobytu
  • zastupovanie cudzincov v azylovom konaní a i.

Mgr. Michal Príkopa - advokát

Michal Príkopa je absolventom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. V priebehu štúdia na PEVŠ absolvoval ročnú stáž v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky na úseku legislatívy a aproximácie práva. Pre problematiku imigračného práva sa nadchol počas výmenného programu Erasmus+ na Université de Cergy-Pointoise vo Francúzsku. Po návrate zo študijného pobytu pracoval až do skončenia štúdia v roku 2016, ako právny asistent poverený vedením imigračnej agendy v medzinárodnej advokátskej kancelárii Deloitte legal s.r.o.

Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil ako advokátsky koncipient do advokátskej kancelárie Bužek & Terem advokáti s.r.o., kde sa venoval predovšetkým otázkam všeobecného práva najmä so zameraním na občianske, obchodné a správne právo, ako aj na právo nehnuteľností. Počas advokátskej koncipientúry sa zúčastnil na medzinárodnom vzdelávaní zameranom na americké právo pod záštitou The John Marshall Law School.

V roku 2020 úspešne absolvoval advokátske skúšky a stal sa členom Slovenskej advokátskej komory.

Naše služby

Právo nehnuteľností

• príprava zmluvnej dokumentácie v developerských projektov

• Due Diligence pri kúpe developerských projektov

• pripomienkovanie dokumentácie pri kúpe bytu/nebytového priestoru

• zastupovanie klienta v územnom a stavebnom konaní

Právo neziskových organizácií

• zakladanie neziskových organizácií (občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, neinvestičných fondov)

• právne poradenstvo pre neziskové organizácie

• príprava zmeny stanov

• komunikácia s príslušnými orgánmi

GDPR

• komplexné poradenstvo v oblasti ochranný osobných údajov

• vypracovanie základných podkladov ako napr. interné predpisy, súhlasy, zmluvy so sprostredkovateľmi

Zastupovanie

• zastupovanie pred súdmi a inými štátnymi orgánmi

• vymáhanie pohľadávky pre veriteľov voči dlžníkom

• aktívna účasť pri mimosúdnom riešení sporu

Záväzkové právo

• príprava, kontrola, pripomienkovanie všetkých druhoch zmlúv

Pro bono

• Poskytujeme právne poradenstvo tým, ktorí sa dostali do ťažkej a zjavne nespravodlivej právnej situácie.

Zakladanie spoločností

• zakladanie spoločnosti vrátane získanie potrebných oprávnení, licencií a daňových registrácií, poradenstvo pri uzatváraní nájmu nehnuteľností, ako aj právne poradenstvo vo vzťahu k zamestnancom

• právne poradenstvo v bežnej obchodnej agende

• vykonanie zmien zapísaných údajov v Obchodnom registri

• likvidácia spoločnosti

Imigračné právo

• vypracovanie všetkých dokumentov potrebných pre registráciu na cudzineckej polícii, a to za účelom práce, štúdia, podnikania, zlúčenia rodiny alebo športu.

• osobná účasť na cudzineckej polícii

• založenie spoločnosti pre účely podnikania cudzinca na Slovensku

• právna pomoc súvisiacich s premiestnením klienta do iného štátu

Partneri

Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, personálna agenda, daňové poradenstvo.

jednoduché a podvojné účtovníctvo, personalistika/dane.

Kontaktujte nás

info@prikopalegal.sk
+421 907 287 146

    homeapartmentpencilpaperclipusers